Streven naar een duurzame leefomgeving

Duurzame ontwikkeling zegt zowel iets over risico’s van beperking van huidige ontwikkelingen en mogelijkheden, als over de maatschappelijke normen en waarden die achter de te maken keuzes liggen. Een duurzame leefomgeving betekent dat gezondheid en welzijn van inwoners gewaarborgd zijn. Welzijn wordt ook beïnvloed door welvaart en die wordt bevorderd door economische groei en onderwijs. Daarbij is het van belang dat die economische groei hand in hand gaat met vermindering van het gebruik van primaire grondstoffen en fossiele energie. Daarnaast streven we naar verbetering van natuur en milieu.

Dit betekent:

 • Keuze voor versterking van de ruimtelijke kwaliteit door middel van ontwikkeling in natuur en landschap.
 • De agrarische sector is een belangrijke economische drager voor het buitengebied, waarbij volksgezondheid, dierenwelzijn en milieu randvoorwaarden zijn voor ontwikkelingen in deze sector.
 • Beperken van vliegverkeershinder, lawaai en vervuiling.
 • Er is een goede balans in wonen, werken en recreëren.
 • Meierijstad is nummer één in agrifood.
 • Meierijstad is een toeristische trekpleister en ontwikkelt zich verder via actief beleid op onder andere het gebied van monumenten en behoud/herstel van cultureel erfgoed.
 • De kernen zijn goed bereikbaar.
 • Er komt een HOV-verbinding met Eindhoven Airport;
 • Zuinig ruimtegebruik in combinatie met realisatie van kwaliteit bij de planning en realisatie van woonwijken en bedrijventerreinen. Bij de grondexploitatie daarvan houden we rekening met een bijdrage aan een fonds voor sloop en renovatie van bestaande terreinen.
 • Meierijstad wordt een fairtrade gemeente.
 • Vestiging van een hbo-agrifood-opleiding gericht op innovatie, om de nr. 1 positie van Meierijstad op agrifood-gebied te versterken.
 • Wanneer projecten effecten hebben op de (volks)gezondheid, dan worden deze effecten zo mogelijk eerst in beeld gebracht.
 • Natuurwaarden die verloren gaan door aanleg van infrastructuur, de bouw van woningen of de aanleg van bedrijventerreinen, dienen zo dichtbij mogelijk te worden gecompenseerd. Bijvoorbeeld in de vorm van ruime groenbuffers.
 • Streven naar bouw nul-op-de-meter woningen, ook bij sociale woningbouw.
 • Tegen schaliegaswinning in Meierijstad.