Speerpunten Veghel

Veghel is een belangrijke industrie- en handelsstad, gelegen op een kruispunt van de A50, de N279 en de Zuid-Willemsvaart, en staat al vele jaren in de top-10 van Nederlandse zakensteden. In Veghel zijn toonaangevende (inter)nationale bedrijven gevestigd, in het bijzonder op het terrein van food en feed (agrifood), techniek en logistiek. Veghel beschikt over multimodale binnenhavenfaciliteiten en regionale voorzieningen. Team Meierijstad is er trots op dat Veghel zich in de laatste decennia heeft ontwikkeld tot een zeer sterk regionaal centrum voor werkgelegenheid. Veghel beschikt ook over een ruim regionaal voorzieningenniveau op het gebied van voortgezet-, middelbaar- en hoger beroepsonderwijs, gezondheidszorg, sport, recreatie en detailhandel. Het horeca-en restaurantaanbod, theater, kunst en cultuur maken al jaren een sterke groei door. In de gevarieerde woonwijken, in een mix van stedelijke en dorpse waarden, is het goed leven en wonen.

In het bijzonder de economische functie is een sterke drager voor welvaart van de inwoners en het midden- en kleinbedrijf in vrijwel álle kernen van de gemeente Meierijstad en daarbuiten. Zonder economie geen welvaart: Team Meierijstad wil daarom het bedrijfsleven en de belangrijke rol van Veghel in de genoemde regionale voorzieningen blijven bevorderen. Vergroening in de kern, het aanpakken van verkeersoverlast, realisatie van een Poliklinisch Diagnostische Centrum (PDC) en een vitaal winkelcentrum met de verbinding naar de Noordkade heeft prioriteit.

Dit wil Team Meierijstad in de periode 2017 – 2022 bereiken:

 • Realisatie Poliklinisch Diagnostische Centrum (PDC) in Veghel; de discussie hierover moet worden heropend.
 • Onderzoek naar de realisatie omni-sportpark, met onder meer beachvoetbal en beachvolleybal.
 • Versterking verblijfsfunctie/attractiewaarde van het Veghelse centrum, waarbij rivier De Aa meer wordt betrokken.
 • Verbetering van de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van de Noordkade, bijvoorbeeld door realisatie van een vrij liggend fietspad op de NCB-laan.
 • Verbetering van de bereikbaarheid tussen Veghel en Zijtaart door aanleg nieuwe voet-fietsbrug over de Zuid-Willemsvaart tussen Scheifelaar en Zijtaart/Past. Clercxstraat; dit mede als onderdeel van een groter recreatief voet- en fietspadennetwerk.
 • Realisatie groenverbinding tussen het Julianapark, via het centrum naar de Aabroeken.
 • Uitbreiding Hoger onderwijs met Agrifood en Logistiek in Veghel, aanvullend op het al bestaande hoger onderwijs (Fontys-PABO).
 • Sterk en compact maken van het centrum van Veghel in samenwerking met het centrummanagement.
 • Aantrekkelijker maken van het Veghelse winkelcentrum. Dit betekent: investeren in de kwaliteit van de openbare ruimte, gratis parkeren en een blauwe zone.
 • Uit economisch en toeristisch-recreatief oogpunt een snelle en aantrekkelijke verbinding maken tussen het centrum en de Noordkade, bijvoorbeeld via een “moving sidewalk”.
 • Maximaal ruimte bieden om te ondernemen in Veghel.
 • Veghel blijft bij de top-10 zakensteden van Nederland behoren.
 • Stimuleren van startende bedrijven en aantrekken van nieuwe bedrijven en organisaties.
 • Betere ontsluiting van de bedrijventerreinen, onder meer door aanvullend openbaar vervoer (bijv. shuttlebusjes).
 • Een goede invulling geven aan braakliggende plekken in Veghel.
 • Voor toekomstige woningbouw de gronden benutten die al eigendom zijn van de gemeente.
 • Extra inzetten op betaalbare en aanpasbare woningbouw (koop en huur) en bouwen op maat; dit betrekken bij alle woningbouwplannen.
 • Gemeentelijk klantcontactcentrum en een sociaal loket, met werken op afspraak als uitgangspunt.
 • Behoud politiebureau en een sterke regionale positie van de brandweerkazerne in de Veiligheidsregio Brabant-Noord.