Opkomen voor de belangen van dorpen en wijken

Dorpen en wijken hebben allemaal hun eigen sterke kanten. Bijvoorbeeld een groene buitenruimte, markante gebouwen, een sterk verenigingsleven, een sterke sociale binding tussen de inwoners, veel ondernemerschap en goede basis- en sportvoorzieningen. De identiteit en waarden die belangrijk gevonden worden door de inwoners willen we graag behouden en versterken.

Dit betekent:

 • In elk dorp en elke wijk is een dorps- of wijkraad, die gefaciliteerd wordt door de gemeente Meierijstad. Wanneer deze raad wordt gedragen door de bewoners krijgt zij een eigen passend budget.
 • Meierijstad kent in elke dorpskern een accommodatie waar bewoners elkaar kunnen ontmoeten.
 • Alle ondernemersverenigingen, -platforms en andere belanghebbenden zijn structureel betrokken bij alle plannen, die voor ondernemers belangrijk zijn. Samen met hen wordt een visie opgesteld over ondernemen in Meierijstad.
 • Er wordt samen met alle betrokken partijen een gedragen centrumvisie ontwikkeld; onderdeel daarvan is een gemeentelijke detailhandelsvisie over de regionale en lokale positie van de huidige en toekomstige winkelvoorzieningen in Meierijstad.
 • Behoud van de eigen identiteit van de afzonderlijke centrummanagementorganisaties, mits zij samenwerken in een overkoepelend platform, gericht op kennisdeling, beleids- en strategievorming en citymarketing.
 • Voor elke kern een juiste en adequate busverbinding.
 • Meierijstad heeft in elke kern een basisschoolvoorziening binnen een passende afstand.
 • Meierijstad heeft in elk dorp en elke kern goede basissportvoorzieningen.
 • Woningbouw wordt in de toekomst evenredig verdeeld over de verschillende kernen.
 • Team Meierijstad wil recreatiemogelijkheden dichtbij woonwijken.
 • Wat goed is in een dorp en/of wijk moet blijven en blijven we ondersteunen.
 • Goede evenementen van dorpen/wijken koesteren we en moeten blijven.
 • Team Meierijstad wil goede theatervoorzieningen/podiumaccommodatie voor de verschillende kernen op lokale maat.
 • Naast HBO ook MBO opleiding agrifood in overleg met het bedrijfsleven.